Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

สาธตเกษตร

สาธตมศว

สาธตจฬา

สาธตรามคำแหง

ปฏิทินกิจกรรม

calendar1

Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0

วิสัยทัศน์/แนวทางปฏิบัติ

พัฒนาการเป็นเลิศ โดดเด่นวิชาการ สรรค์สร้างความคิด มีเจตคติที่ดีต่อสังคมชุมชนและครอบครัวดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการ และศักยภาพในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ควบคู่ไปกับทฤษฎีพหุปัญญาและพหุจริยธรรมเน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเรียนในระดับประถมโดยมีเป้าหมาย ที่จะให้เด็กเข้าไปสู่รั้วของโรงเรียนในเครือสาธิต เช่น สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา สาธิตราม และเครือคาทอลิก เป็นต้น

 

นโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลธิดารัก

ของโรงเรียนอนุบาลธิดารักคือการเป็นโรงเรียนอนุบาลที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสังคมและครอบครัวโดยการสร้างเสริมกระบวนการความคิดที่เป็นระบบอนุบาลธิดารักถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาน้องๆให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการประพฤติตนให้เป็นคนที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและครอบครัว โดยแนวทางการสอนของโรงเรียนอนุบาลธิดารัก(ภูมิเลิศเตรียมสาธิต)จะดำเนินการสอนโดยยึดถือหลักทฤษฏีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ผู้บุกเบิกการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมความสามารถในการค้นหาการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมการสอนแบบสร้างเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบภายในชั้นเรียนการฝึกฝนในการใช้ปัญญาตามทฤษฏีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านประกอบไปด้วย


1.ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

นอกจากภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน อนุบาลธิดารัก ยังเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3

2.ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

น้องๆ จะได้รับสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการร้องเพลง หรือใช้เสียงดนตรีมาเสริมในการเรียนการสอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดภาคการเรียนของทุกระดับชั้นที่โรงเรียนอนุบาลธิดารัก เพราะเราเชื่อว่าดนตรีจะช่วยบำบัดจิตใจ และเป็นสิ่งที่ทำให้น้องมีความสุขสนุกกับการอยู่ร่วมกัน และยังส่งเสริมการแสดงออกและความสามารถพิเศษเพิ่มเติม

3.ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

โรงเรียนอนุบาลธิดารัก ส่งเสริมการสอนแบบใช้กระบวนการคิดแบบเป็นระบบ หรือที่เรียกว่าMindMapจะทำให้น้องๆ เริ่มเรียนรู้จากการนึกคิด ประมวลผล แทนการท่องจำแบบเดิม ๆ

4.ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence)

หลังเคารพธงชาติโรงเรียนอนุบาลธิดารัก(ภูมิเลิศเตรียมสาธิต)จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและการเข้าจังหวะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะจัดให้กับเด็กในทุกๆ เช้านอกจากเพื่อความสนุกสนานให้เด็กได้ผ่อนคลาย สนองความต้องการตามธรรมชาติ ความสนใจและความพอใจของเด็ก และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง ยังสามารถพัฒนาภาษา ฝึกการฟังคำสั่งข้อตกลงและการปฏิบัติตามได้ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และยังช่วยพัฒนาด้านสังคมและให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5.ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์(Visual-Spatial Intelligence)โดยการสอนน้องๆ ให้รู้จักการใช้กระบวนการความคิดที่เป็นระบบนี้ น้องๆ จะเกิดทักษะด้านมิติสัมพันธ์ตามมา

น้องๆ จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่ว่าง สถานที่และเวลา สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในใจ และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรมได้

6.ปัญญาด้านการเข้ากับผู้อื่น(Interpersonal Intelligence)

อนุบาลธิดารัก เน้นสอนให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และยังเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อน และผู้อื่น รวมถึงกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น“โครงการนิทานเพิ่มเพื่อน” การแบ่งปันหนังสือและการกล่าวคำขอบคุณกับเพื่อนเจ้าของหนังสือและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่

7.ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

ทางโรงเรียนจะส่งเสริมให้เด็ก รู้จักและสามารถควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะเรียนรู้และรู้จักตนเองว่ามีจุดแข็งหรือความสามารถในเรื่องใด สิ่งที่เป็นบุคลิกเฉพาะตัว อย่างเห็นได้ชัดรู้จักสร้างและเห็นคุณค่าของตน รับรู้ความรู้สึกของคนอื่น และมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ด้วยการนั่งสมาธิและกิจกรรมอื่นๆ

8.ปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)

อนุบาลธิดารัก จะมีกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ Outdoor activity เพื่อสอนน้องๆ ได้รับประสบการเรียนรู้ ซาบซึ้งและมีสุนทรียภาพในสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติรอบๆ ตัว และรู้จักการปรับตัว และความร่วมมือในกลุ่มจากกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมถึงสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงโรงเรียนอนุบาลธิดารักยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและครอบครัวโดยการใช้ทฤษฏีพหุจริยธรรมมาร่วมในการเรียนการสอนในทุกๆ ชั้นเรียนอีกด้วยพหุจริยธรรม หรือที่หมายความง่ายๆ คือหลักการยึดถือวิธีที่พึงควรประพฤติ โดยอิงตามบทบัญญัติและคำสอนของศาสนา เน้นที่การส่งเสริมจริย – ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติและธรรม - คุณความดีหลักคำสอนของศาสนา การฝึกฝนในการใช้หลักปฏิบัติตามทฤษฏีพหุจริยธรรมจะประกอบไปด้วย

 

  • เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว
  • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา
  • เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท
  • เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง


โดยทางโครงการเสริมสร้างพหุจริยธรรมในปีนี้  จะเป็นการให้น้องๆได้ร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีและรู้จักถึงหน้าที่ของเด็กอย่างแท้จริง  สามารถนำไปปฏิบัติจริงทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน  

โดยคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนต้องทำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่ของเด็กทั้ง 10 ข้อมีการแชร์ระสบการณ์ร่วมกันทั้งเด็ก คุณครู และผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมด้วยกัน โดยจะยกย่องและชื่นชมผู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเน้นปลูกฝังให้เด็กทำด้วยความเต็มใจ